Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Hợp tác - Đầu tư Định hướng mục tiêu  
21/03/2023
Quý I, trên địa bàn thị xã Duy Tiên có 05 dự án thực hiện Giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành
21/03/2023
Quý I, thị xã Duy Tiên có 15 dự án đang triển khai thực hiện
08/02/2023
Tại Văn bản số 16/TTg-CN ngày 3/2/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung 4 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.
25/08/2022
Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Thị ủy Duy Tiên đã xây dựng Chương trình hành động và UBND thị xã ban hành Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện, phấn đấu xây dựng thị xã trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ phía Bắc của tỉnh.
20/07/2021
Ngày 19/7/2021, HĐND thị xã Duy Tiên ban hành Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng cuối năm 2021
13/04/2021
Ngày 12/4/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 1035/QĐ-UBND về Ban hành Đề án xây dựng hạ tầng giáo dục, y tế thị xã, giai đoạn 2020-2030
18/03/2021
Ngày 17/3/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 620/WDD-UBND Phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp đô thị Duy Tiên theo hướng sinh thái giai đoạn 2021 -2030
12/03/2021
Ngày 12/3/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND Ban hành Đề án xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị, giai đoạn 2020 – 2030
12/03/2021
Ngày 12/3/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND Ban hành Đề án xây dựng nếp sống mới,xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị, giai đoạn 2020 –2030
16/01/2021
Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Quyết định số 49/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban điều hành thực hiện Đề án "Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả an toàn vùng chuyển đổi đất lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025" thị xã Duy Tiên năm 2021
06/01/2021
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND Triển khai Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản trên địa bàn thị xã Duy Tiên đến năm 2025
12/12/2020
Ngày 11/12/2020, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Báo cáo số 287/BC-UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2021
01/10/2020
Ngày 30/9/2020, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thị xã Duy Tiên giai đoạn 2020-2025
27/07/2020
Ngày 24/7/2020, HĐND thị xã Duy Tiên khóa XIX kỳ họp thứ Mười Một ban hành Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng cuối năm 2020
12
Previous Page 1-15 Next Page