Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 4842/QĐ-UBND 21/09/2022 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã Duy Tiên giai đoạn 2021 - 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN
2 04/2022/QĐ-UBND 10/08/2022 Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thịthị xã Duy Tiên​ ỦY BAN NHÂN DÂN
3 05/2022/QĐ-UBND 10/08/2022 Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạchthị xã Duy Tiên​ ỦY BAN NHÂN DÂN
4 03/2022/QĐ-UBND 01/08/2022 Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và thông tinthị xã Duy Tiên​ ỦY BAN NHÂN DÂN
5 02/2022/QĐ-UBND 10/06/2022 Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế thị xã ỦY BAN NHÂN DÂN
6 01/2022/QĐ-UBND 03/01/2022 Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động thương binh - Xã hội thị xã Duy Tiên ỦY BAN NHÂN DÂN
7 04/CT-UBND 12/10/2021 Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN
8 1003/UBND-NV 16/09/2021 Công văn về việc chấn chỉnh kỷ cương hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN
9 01/2021/QĐ-UBND 06/09/2021 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp thị xã Duy Tiên ỦY BAN NHÂN DÂN
10 15/2021/NQ-HĐND 19/07/2021 Nhiệm vụ Phát triển kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2021 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
11 95/KH-UBND 18/07/2021 Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN
12 96/KH-UBND 18/07/2021 Nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN
13 141/KH-UBND 31/12/2020 Triển khai thực hiện nhân rộng mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" tại UBND các xã, phường ỦY BAN NHÂN DÂN
14 62/2020/NQ-HĐND 17/12/2020 Nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội năm 2021 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
15 08/2020/NQ-HĐND 24/07/2020 Nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN