Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 271/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2023 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
2 275/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
3 279/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc chủ trương dừng thực hiện dự án (kết thúc dự án): Nâng cấp, cải tạo đường giao thông tổ dân phố Quan Nha, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, đoạn từ nhà ông Sinh đến nhà ông Hoạt và đoạn từ nhà ông Quỹ đến nhà ông Tần HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
4 272/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết điều chỉnh dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 thị xã Duy Tiên theo Nghị quyết số 275/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân thị xã. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
5 278/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thị xã Duy Tiên năm 2022 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
6 01/2023/QĐ-UBND 12/07/2023 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thị xã Duy Tiên ỦY BAN NHÂN DÂN
7 4842/QĐ-UBND 21/09/2022 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã Duy Tiên giai đoạn 2021 - 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN
8 04/2022/QĐ-UBND 10/08/2022 Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thịthị xã Duy Tiên​ ỦY BAN NHÂN DÂN
9 05/2022/QĐ-UBND 10/08/2022 Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạchthị xã Duy Tiên​ ỦY BAN NHÂN DÂN
10 03/2022/QĐ-UBND 01/08/2022 Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và thông tinthị xã Duy Tiên​ ỦY BAN NHÂN DÂN
11 02/2022/QĐ-UBND 10/06/2022 Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế thị xã ỦY BAN NHÂN DÂN
12 01/2022/QĐ-UBND 03/01/2022 Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động thương binh - Xã hội thị xã Duy Tiên ỦY BAN NHÂN DÂN
13 04/CT-UBND 12/10/2021 Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN
14 1003/UBND-NV 16/09/2021 Công văn về việc chấn chỉnh kỷ cương hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN
15 01/2021/QĐ-UBND 06/09/2021 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp thị xã Duy Tiên ỦY BAN NHÂN DÂN
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page