Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Đề án xây dựng hạ tầng giáo dục, y tế thị xã, giai đoạn 2020-2030

Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học, nhiệm vụ khoa học, đề án, kế hoạch  
Ban hành Đề án xây dựng hạ tầng giáo dục, y tế thị xã, giai đoạn 2020-2030
Ngày 12/4/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 1035/QĐ-UBND về Ban hành Đề án xây dựng hạ tầng giáo dục, y tế thị xã, giai đoạn 2020-2030

Trong những năm gần đây, kinh tế- xã hội của thị xã Duy Tiên có bước phát triển mạnh mẽ. Ngành giáo dục và y tế phát triển mạnh đáp ứng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân địa phương.

Hạ tầng cơ sở vật chất của ngành giáo dục và y tế được quan tâm đầu tư xây dựng; 100% các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS, THPT trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia, trong đó 94,2% số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Các cơ sở y tế cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn. Số trạm y tế xã, phường đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia là 81,25%

Tuy nhiên, hạ tầng cơ sở vật chất của ngành giáo dục và y tế vẫn còn hạn chế, không đồng bộ. Nhiều công trình do xây dựng lâu năm nên đã xuống cấp, có công trình do xây dựng nhiều giai đoạn nên còn thiếu đồng bộ; còn thiếu cơ sở vật chất do tăng dân số cơ học; nhiều công trình đã xây dựng đạt chuẩn và đang sử dụng, song do yêu cầu của cơ sở vật chất trong giai đoạn mới lại tiếp tục phải xây dựng bổ sung.

Để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2020-2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, đồng thời tạo điều kiện để thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương  khóa XI, triển khai  thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên xây dựng“Đề án xây dựng hạ tầng Giáo dục và Y tế giai đoạn 2020-2030"

Dưới đây là toàn văn Quyết định số 1035/QĐ-UBND về Ban hành Đề án xây dựng hạ tầng giáo dục, y tế thị xã, giai đoạn 2020-2030​: Tải tại đây.pdf