Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học, nhiệm vụ khoa học, đề án, kế hoạch  
22/09/2021
Bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) mạng là nhiệm vụ then chốt, liên quan mật thiết tới sự phát triển bền vững của quá trình chuyển đổi số. Việc bảo đảm ATTT mạng gắn liền với nâng cao năng lực chuyên môn của đội ứng cứu sự cố của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
10/09/2021
Mạng lưới hợp tác về Trí tuệ nhân tạo Việt - Úc (Vietnam - Australia AI) do Bộ Khoa học và Công nghệ khởi xướng, chủ trì, nằm trong khuôn khổ của Chương trình quảng bá chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo
19/07/2021
Với mục đích các định nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, xã, phường và mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn; ngày 19/7/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2021
16/07/2021
Ngày 08 /7/2021, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1159 /QĐ-UBND Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh​
02/07/2021
Ngày 01/7/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số 691/UBND-QLĐT về việc Tham gia ý kiến Đề án Quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2026 gửi Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.
25/05/2021
Ngày 24/5/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số 468/UBND-KT Đăng ký tham gia Đề án “Chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025” gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn​
22/05/2021
Ngày 21/5/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Báo cáo số 77/BC-UBND Tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
13/04/2021
Ngày 12/4/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số1034/QĐ-UBND Ban hành Đề án hướng nghiệp, đào tạo nghề, phân luồng và liên thông trong giáo dục đào tạo của thị xã Duy Tiên, giai đoạn 2020-2030
13/04/2021
Ngày 12/4/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 1035/QĐ-UBND về Ban hành Đề án xây dựng hạ tầng giáo dục, y tế thị xã, giai đoạn 2020-2030
26/03/2021
ngày 26/3/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành báo cáo số 65/BC-UBND vê việc báo cáo Kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn thị xã Duy Tiên
18/03/2021
Ngày 17/3/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 620/WDD-UBND Phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp đô thị Duy Tiên theo hướng sinh thái giai đoạn 2021 -2030
12/03/2021
Ngày 12/3/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND Ban hành Đề án xây dựng nếp sống mới,xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị, giai đoạn 2020 –2030
22/01/2021
Ngày 21/01/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Báo cáo số 15/BC-UBND Kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015. Kết quả rà soát hộ nghèo có khó khăn về nhà ở năm 2020
16/01/2021
Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Quyết định số 49/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban điều hành thực hiện Đề án "Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả an toàn vùng chuyển đổi đất lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025" thị xã Duy Tiên năm 2021
12
Previous Page 1-15 Next Page