Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
17/08/2022
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định định mức chi phí lập quy hoạch di tích, lập dự án tu bổ di tích, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, lập thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích.
19/07/2022
Bộ Xây dựng đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương.
04/07/2022
Bộ Giao thông vận tải đề xuất phân cấp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý.
06/06/2022
Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước.
22/05/2022
Đây là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông.
19/05/2022
Ngày 19/5, UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành công văn số 446/UBND-YT về việc góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch "Phòng, chống bệnh không lây nhiễm và các rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025, tỉnh Hà Nam
19/04/2022
Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử.
16/04/2022
Bộ Công an đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
01/04/2022
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo (lần 3) Thông tư quy định quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.
28/03/2022
Bộ Công an đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định tiêu chí cải cách hành chính và xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân (CAND).
25/03/2022
Ngày 23/3/2022, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số 257 /UBND-GDĐT về việc góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
25/03/2022
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Công văn số 248 /UBND-QLĐT tham ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về báo cáo NCTKT và báo cáo NCKT dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT thuộc lĩnh vực GTVT
19/03/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
28/02/2022
Ngày 24/02/2022, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số 127/ UBND-TNMT về việc Tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ về diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam
22/02/2022
Ngày 22/2/2022, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số 122 /UBND-QLĐT Tham gia ý kiến Dự thảo Kế hoạch phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025
12345
Previous Page 1-15 Next Page