Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên thành lập Ban điều hành thực hiện Đề án "Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả an toàn vùng chuyển đổi đất lú...

Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học, nhiệm vụ khoa học, đề án, kế hoạch  
Duy Tiên thành lập Ban điều hành thực hiện Đề án "Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả an toàn vùng chuyển đổi đất lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025" thị xã Duy Tiên năm 2021
Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Quyết định số 49/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban điều hành thực hiện Đề án "Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả an toàn vùng chuyển đổi đất lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025" thị xã Duy Tiên năm 2021

Theo Quyết định số 49/QĐ-UBND : Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên quyết định Thành lập Ban điều hành thực hiện Đề án “Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả an toàn vùng chuyển đổi đất lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025" thị xã Duy Tiên năm 2021 gồm 9 ông, bà do ông Nguyễn Quý Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng ban.

Ban điều hành có nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả an toàn vùng chuyển đổi đất lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021- 2025" theo từng nội dung công việc và tiến độ đề ra; tham mưu giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo và Ủy ban nhân dân phường Châu Giang tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo tiến độ, hiệu quả và đúng quy định.

3. Giao Phòng Kinh tế thị xã là cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện Đề án.


Dưới đây là toàn văn Quyết định số 49/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban điều hành thực hiện Đề án "Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả an toàn vùng chuyển đổi đất lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025" thị xã Duy Tiên năm 2021: Tải tại đây.pdf