Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp đô thị Duy Tiên theo hướng sinh thái giai đoạn 2021 -2030

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp đô thị Duy Tiên theo hướng sinh thái giai đoạn 2021 -2030
Ngày 17/3/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 620/WDD-UBND Phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp đô thị Duy Tiên theo hướng sinh thái giai đoạn 2021 -2030

Trong những năm qua, Duy Tiên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/TU “Về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2016-2025, định hướng đến 2035". Cơ cấu cây trồng, con vật nuôi đã được chuyển đổi hiệu quả hơn, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới được ứng dụng vào sản xuất; các mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng chuyên canh, quy mô lớn đã phát triển, bước đầu hình thành mối liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; một số trang trại lớn đã khép kín quy trình từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm hình thành lên các doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt 1.350 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 2,1%. Tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản chiếm 59,1% trong cơ cấu ngành nông nghiệp.

Mặc dù vậy song nông nghiệp của Duy Tiên còn bộc lộ nhiều hạn chế: Phần lớn diện tích sản xuất còn manh mún, nhiều khu vực sản xuất kém hiệu quả (Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đạt 118 triệu đồng) sản phẩm sản xuất ra còn gặp khó khăn trong tiêu thụ, một số mô hình sản xuất có hiệu quả chưa được nhận rộng, chưa có nhiều doanh nghiệp tham gia liên kết để tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân; môi trường sinh thái chưa được quan tâm đúng mức, còn nhiều nơi để xảy ra ô nhiễm môi trường; các dịch vụ trong nông nghiệp, nông thôn chưa được khai thác hiệu quả, chưa phát huy cao lợi thế của địa phương với nhiều sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, nhiều làng nghề truyền thống và có nhiều di tích lịch sử, lễ hội truyền thống...

Từ thực tế trên cho thấy, việc xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp đô thị Duy Tiên theo hướng sinh thái giai đoạn 2021 – 2030 là hết sức cần thiết, phù hợp với tình hình đặc điểm và lợi thế của Duy Tiên sau khi trở thành thị xã.​

Tải toàn văn Quyết định số 620/WDD-UBND Phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp đô thị Duy Tiên theo hướng sinh thái giai đoạn 2021 -2030: Tải tại đây.pdf