Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án đã hoàn thành Giải phóng mặt bằng: Dự án cải tạo nâng cấp đê bối Chuyên Ngoại, xã Chuyên Ngoại

Dự án đã hoàn thành Giải phóng mặt bằng: Dự án cải tạo nâng cấp đê bối Chuyên Ngoại, xã Chuyên Ngoại
Dự án đã hoàn thành Giải phóng mặt bằng: Dự án cải tạo nâng cấp đê bối Chuyên Ngoại, xã Chuyên Ngoại


- Phạm vi ảnh hưởng: Xã Chuyên Ngoại.

- Diện tích thu hồi là: 41.080 m2 (Trong đó: Tư nhân của Yên Lệnh là: 1.803 m2, UBND xã: 39.277 m2)

- Số hộ bị ảnh hưởng là: 84 hộ (Trong đó: Yên Lệnh: 79 hộ, Yên Mỹ: 5 hộ, UBND: 01 hộ)

- Ngày 22/6/2021 UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 629/QĐ-UBND với tổng KP bồi thường, hỗ trợ là 2.456.056.000 đồng. Ngày 15/7/2021 Hội đồng tiến hành chi trả tiền cho các hộ 84/84 hộ đã  nhận tiền (Đạt 100%).