Skip Ribbon Commands
Skip to main content

9 tháng đầu năm 2022, thị xã Duy Tiên cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng 7 Dự án đảm bảo tiến độ để thu hút đầu tư

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
9 tháng đầu năm 2022, thị xã Duy Tiên cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng 7 Dự án đảm bảo tiến độ để thu hút đầu tư
 7 Dự án cơ bản hoàn thành GPMB gồm: 
- Dự án đầu tư xây dựng HTKT Khu Đại học Nam Cao giai đoạn 2 (Trục 3); 
- Dự án Đường Lê Công Thanh giai đoạn 3 nay là đường kết nối từ QL38 đến khu đại học Nam Cao;
- Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất (vị trí 01, 02) tại phường Bạch Thượng; 
- Dự án xây dựng Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Duy Hải (giai đoạn 2)
- Dự án xây dựng Khu nhà ở Hano Park 2 tại địa bàn phường Duy Hải;
- Dự án đường vào cụm công nghiệp Châu Giang; 
- Dự án Khu nhà ở Chợ Lương