Skip Ribbon Commands
Skip to main content

9 tháng đầu năm 2023, thị xã Duy Tiên hoàn thành 5 dự án thực hiện Giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư

9 tháng đầu năm 2023, thị xã Duy Tiên hoàn thành 5 dự án thực hiện Giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư

Các dự án đã hoàn thành là 5 dự án.

1. Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở phía Đông cụm công trình phòng cháy chữa cháy, tại phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên (DT-ĐT13.21) (Diện tích thu hồi 120.008 m2, Tổng số hộ ảnh hưởng: 337 hộ). Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thực hiện chi trả tiền xong.

2. Dự án Đường Lê Công Thanh giai đoạn 3 nay là đường kết nối từ QL38 đến khu đại học Nam Cao

3. Dự án đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV Seoul Semiconductor Vina của tỉnh Hà Nam (Diện tích thu hồi 1.096,2 m2, Tổng số hộ ảnh hưởng: 13 hộ). Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thực hiện chi trả tiền xong.

4. Dự án xây dựng trạm y tế phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên (Diện tích thu hồi 1.001,3 m2, Tổng số hộ ảnh hưởng: 4 hộ). Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thực hiện chi trả tiền xong.

5. Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị phía Nam TDP Hoàng Lý, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên (DT-ĐT03.21): (Diện tích thu hồi 95.000 m2; Tổng số hộ ảnh hưởng: 166 hộ)