Skip Ribbon Commands
Skip to main content

9 tháng đầu năm Thị xã Duy Tiên thực hiện Giải phóng mặt bằng 24 dự án trong đó có 2 Dự án đã hoàn thành giải phóng m...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
9 tháng đầu năm Thị xã Duy Tiên thực hiện Giải phóng mặt bằng 24 dự án trong đó có 2 Dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư
2 dự án đã hoàn thành gồm: 
2.1. Dự án tổ hợp giáo dục và đào tạo Khu Đại học Nam Cao: 
Phạm vi ảnh hưởng: Phường Hoàng Đông và phường Tiên Nội 
Tổng diện tích thu hồi là 119.129 m2:
Đã có Quyết định phê duyệt phương án của 53 hộ, chi trả tiền 53/53 hộ đã nhận tiền (Đạt 100%).

2.2 Dự án đầu tư xây dựng cơ sở làm việc Công an phường Hòa Mạc và Công an phường Hoàng Đông thuộc Công an thị xã Duy Tiên

* Tại địa bàn phường Hòa Mạc:

- Phạm vi ảnh hưởng: phường Hòa Mạc

- Diện tích thu hồi là: 1.936 m2 (Trong đó: Tư nhân: 1.273 m2+UBND: 666 m2).

- Đến nay đã có Quyết định phê duyệt phương án của 35 hộ, chi trả tiền 35/35 hộ đã nhận tiền (Đạt 100%).

* Tại địa bàn phường Hoàng Đông:

- Phạm vi ảnh hưởng: phường Hoàng Đông.

- Diện tích thu hồi là: 1.802 m2

- Đến nay đã có Quyết định phê duyệt phương án của 24 hộ, đã chi trả tiền 24/24 hộ đã nhận tiền (Đạt 100%).