Skip Ribbon Commands
Skip to main content

14 dự án đô thị trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập đề xuất dự án đầu tư

Giới thiệu chung Định hướng phát triển  
14 dự án đô thị trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập đề xuất dự án đầu tư
14 dự án đô thị UBND thị xã đang trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập đề xuất dự án đầu tư
14 dự án đô thị gồm:
+ Dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tổ dân phố Ngọc Thị thuộc phường Duy Minh và phường Duy Hải quy mô 81,5ha; 
+ Dự án Khu đô thị phía Nam trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên quy mô 116,0ha; 
+ Dự án Khu dân cư mới kết hợp chỉnh trang khu dân cư hiện trạng khu vực phía Bắc tổ dân phố Đôn Lương quy mô 19,5ha;
+ Dự án Khu đô thị mới kết hợp chỉnh trang khu dân cư hiện trạng khu vực phía Nam tổ dân phố Đôn Lương thuộc phường Yên Bắc quy mô 30,0ha;
+ Dự án Khu thương mại dịch vụ nhà ở Châu Giang tại phường Châu Giang quy mô 11,2ha;
+ Dự án Khu đô thị mới kết hợp chỉnh trang khu dân cư phía Đông Nam tổ dân phố Đôn Lương, phường Yên Bắc (quy mô 47,5ha)
+ Dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ và chỉnh trang đô thị phía Nam Cụm Công nghiệp Châu Giang thuộc phường Châu Giang (quy mô 27,0ha)
+ Dự án Khu đô thị mới kết hợp chỉnh trang khu dân cư thuộc phường Yên Bắc, phường Tiên Nội (quy mô 42,0ha)
+ Dự án Khu đô thị kết hợp chỉnh trang khu dân cư tổ dân phố Nguyễn Đoài thuộc phường Tiên Nội (quy mô 29,0ha);
+ Dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang khu dân cư tổ dân phố Vũ Xá thuộc phường Yên Bắc (quy mô 15,0ha)
+ Dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang khu dân cư tổ dân phố Hòa Trung, phường Tiên Nội (quy mô 12,0ha)
+ Dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang khu dân cư tổ dân phố Chuông, phường Duy Minh (quy mô 27,5ha);
+ Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới kết hợp chỉnh trang khu dân cư thuộc phường Châu Giang và phường Hòa Mạc (quy mô 29,2ha)
+ Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị kết hợp chỉnh trang khu dân cư tổ dân phố Đông Hải, phường Duy Hải (DT-ĐT15.22) (quy mô 5,36ha)
+ Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang khu dân cư tổ dân phố Hòa Trung, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên (DT-ĐT14.22) (quy mô 11,3ha).