Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân

Tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân Thị xã  
Ủy ban nhân dân

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
    1. Ông Phạm Hồng Thanh 

               Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

               Sinh năm: 1966                                    

               Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên
               Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ lợi
                                                   Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA)

               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
               Trình độ Quản lý Nhà nước: Cử nhân

               Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Chung

               Điện thoại: 0226 3830 123

               Email: phamhongthanh@hanam.gov.vn
    2. Ông Ngô Văn Liên

               Chức vụ: TVHU - Phó Chủ tịch UBND huyện

               Sinh năm: 1973                                    

               Quê quán: Xã An Hòa - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc
               Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

               Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Kinh tế

               Điện thoại:

               Email: ngovanlien@hanam.gov.vn 

    3. Ông Trương Quốc Việt

               Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

               Sinh năm: 1980                                    

               Quê quán: xã Bắc Lý - huyện Lý Nhân
               Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Ngành Quản lý công            

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

               Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Văn hoá

               Điện thoại: 0919766785

               Email: truongquocviet@hanam.gov.vn

CÁC UỶ VIÊN UBND HUYỆN 

    1. Ông Nguyễn Bá Xuân

               Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

               Sinh năm: 1966

               Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quân sự
               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 503

              Email: nguyenbaxuan@hanam.gov.vn

    2. Ông Phạm Kiên Cường 

             Chức vụ: Trưởng Công an huyện

             Sinh năm: 1965

             Quê quán: xã Thanh Phong - huyện Thanh Liêm

             Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 143

    3. Ông Trần Thanh Phong

             Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ huyện

             Sinh năm: 1960
             Quê quán: TT Hoà Mạc - huyện Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Trình độ Quản lý Nhà nước: Trung cấp

             Điện thoại: 0226 3503 836

             Email: tranthanhphong@hanam.gov.vn             

    4. Ông Trần Quang Tuyến

              Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện

              Sinh năm: 1962
              Quê quán: xã Châu Sơn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 328

              Email: tranquangtuyen@hanam.gov.vn                                                 

    5. Ông Nguyễn Văn Khuyến

             Chức vụ: Trưởng phòng Lao động TBXH huyện

             Sinh năm: 1967
             Quê quán: xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: ĐH Công đoàn

                                                      Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

             Trình độ lý luận chính trị - hành chính: Cao cấp

             Email: nguyenvankhuyen@hanam.gov.vn

   6. Ông Phạm Huy Hoàng 
              Chức vụ: Trưởng phòng Văn hóa và thông tin
              Sinh năm: 1974
              Quê quán: Thị trấn Hòa Mạc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Quản lý kinh tế 
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
               Điện thoại: 0226 3830 122

              Email: phamhuyhoang@hanam.gov.vn

    7. Ông Phạm Văn Thập

             Chức vụ: Trưởng phòng Nông nghiệp PTNT huyện

             Sinh năm: 1975
             Quê quán: xã Tiên Nội - huyện Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp

                                                 Thạc sỹ Kinh tế

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Email: phamvanthap@hanam.gov.vn

   8. Ông Lê Mạnh Hà

             Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện

             Sinh năm: 1976

             Quê quán: xã Tiên Ngoại - huyện Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Hà Nội

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
             Điện thoại:

             Email: lemanhha@hanam.gov.vn

   9.  Ông Nguyễn Quý Hùng

             Chức vụ:  Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

             Sinh năm: 1980

             Quê quán: Xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học thuỷ lợi, Đại học nghành kế toán

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Trình độ Quản lý Nhà nước: Trung cấp

             Điện thoại: 0226 3830 131

             Email: nguyenquyhung@hanam.gov.vn                                                                

  10. Bà Nguyễn Khánh Thơ

             Chức vụ: Chánh thanh tra huyện            

             Sinh năm: 1978

             Quê quán: Xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp              

             Email: nguyenkhanhtho@hanam.gov.vn 
  11. Ông Nguyễn Mạnh Đạt

              Chức vụ: Trưởng phòng TNMT huyện

              Sinh năm: 1978

              Quê quán: xã Hoàng Đông - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  12. Ông Trần Hữu Thắng

              Chức vụ: Trưởng phòng Y tế huyện

              Sinh năm: 1975

              Quê quán: xã Tiên nội – huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học BS chuyên khoa I

              Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

​