Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân

Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy  
Ủy ban nhân dân

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
   1. Ông Phạm Hồng Thanh 

              Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện
              Sinh năm: 1966                                    

Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên
    Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ lợi – Chuyên ngành Thủy nông học
                                         Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA)

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Trình độ Quản lý Nhà nước: Đại học – Chuyên ngành Hành chính học

               Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Chung

              Điện thoại: 0226 3830 123

              Email: phamhongthanh@hanam.gov.vn

   2. Ông Ngô Văn Liên

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: Xã An Hòa - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp – Chuyên ngành Quản lý đất đai

                                                   Thạc sỹ: Quản lý Kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

               Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Kinh tế

              Điện thoại: 0226 3830 097

              Email: ngovanlien@hanam.gov.vn

    3. Ông Trương Quốc Việt

               Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

               Sinh năm: 1980                                    

               Quê quán: xã Bắc Lý - huyện Lý Nhân
               Trình độ chuyên môn: ĐH – Chuyên ngành Quản lý kinh tế

Thạc sỹ, Ngành Quản lý công            

               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

               Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Văn hóa – Xã hội

               Điện thoại:

               Email: truongquocviet@hanam.gov.vn 

CÁC UỶ VIÊN UBND HUYỆN 

     1. Ông Ngô Việt Hưng

              Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

              Sinh năm: 1978

              Quê quán: Xã Xuân Khê – huyện Lý Nhân

              Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học QS

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 503

              Email: ngoviethung.dt@hanam.gov.vn

    2. Ông Trần Thanh Phong

              Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ huyện

              Sinh năm: 1960

              Quê quán: TT Hoà Mạc - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3503 836

              Email: tranthanhphong@hanam.gov.vn

    3. Ông Trần Quang Tuyến

              Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện

              Sinh năm: 1962
              Quê quán: xã Châu Sơn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 328

              Email: tranquangtuyen@hanam.gov.vn  

    4. Ông Nguyễn Văn Khuyến

              Chức vụ:Trưởng phòng LĐTB&XH

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: xã Yên Bắc  - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Quản trị kinh doanh

                                                   Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Email: nguyenvankhuyen@hanam.gov.vn

     5. Ông Phạm Huy Hoàng 
              Chức vụ: Trưởng phòng Văn hóa và thông tin
              Sinh năm: 1974
              Quê quán: Thị trấn Hòa Mạc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: ĐH – CN Quản trị kinh doanh

Thạc sỹ - Quản lý kinh tế 

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 122

              Email: phamhuyhoang@hanam.gov.vn

    6. Ông Phạm Văn Thập 

              Chức vụ: Trưởng phòng NN&PTNT huyện 
              Sinh năm: 1975

              Quê quán: xã Tiên Nội - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp – CN Kinh tế nông nghiệp

                                                  Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Email: phamvanthap@hanam.gov.vn

   7. Ông Nguyễn Quý Hùng

              Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

              Sinh năm: 1980

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán

          Thạc sỹ, Ngành Quản lý kinh tế           

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 131

              Email: nguyenquyhung@hanam.gov.vn 

   8. Bà Nguyễn Khánh Thơ 

              Chức vụ: Chánh thanh tra huyện

              Sinh năm: 1978 

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên 

              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 280

              Email: nguyenkhanhtho@hanam.gov.vn  

     9. Ông Nguyễn Mạnh Đạt

              Chức vụ: Trưởng phòng TNMT huyện

              Sinh năm: 1978

              Quê quán: xã Hoàng Đông - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Kinh doanh nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Email: nguyenmanhdat@hanam.gov.vn  

    10. Ông Trần Hữu Thắng

              Chức vụ: Trưởng phòng Y tế huyện

              Sinh năm: 1975

              Quê quán: xã Tiên nội – huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học BS chuyên khoa I

              Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

              Email: tranhuuthang@hanam.gov.vn  

​