Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân thị xã

Tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân Thị xã  
Ủy ban nhân dân thị xã

LÃNH ĐẠO UBND THỊ XÃ
   1. Ông Phạm Hồng Thanh 

              Chức vụ: Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch HĐND thị xã
              Sinh năm: 1966                                    

              Quê quán: phường Châu Giang - thị xã  Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ lợi ngành Thủy nông học
                                                  Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA)

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Trình độ Quản lý Nhà nước: Đại học – Chuyên ngành Hành chính học

               Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Chung

              Điện thoại: 0226 3830 123

              Email: phamhongthanh@hanam.gov.vn

   2. Ông Ngô Văn Liên

              Chức vụ: Phó bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: Xã An Hòa – huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp ngành Quản lý đất đai

                                                   Thạc sỹ: Quản lý Kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

               Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Kinh tế

              Điện thoại: 0226 3830 097

              Email: ngovanlien@hanam.gov.vn

    3. Ông Nguyễn Quý Hùng

              Chức vụ: Phó chủ tịch UBND thị xã

              Sinh năm: 1980

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán

                                                  Thạc sỹ, Ngành Quản lý kinh tế           

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 

              Email: nguyenquyhung@hanam.gov.vn 

    4. Ông Trương Quốc Việt

               Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị xã

               Sinh năm: 1980                                    

               Quê quán: xã Bắc Lý – huyện  Lý Nhân
               Trình độ chuyên môn: ĐH ngành Quản lý kinh tế

                                                   Thạc sỹ, Ngành Quản lý công            

               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

               Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Văn hóa – Xã hội

               Điện thoại:

               Email: truongquocviet@hanam.gov.vn 

 

CÁC UỶ VIÊN UBND THỊ XÃ  

     5. Ông Ngô Việt Hưng

              Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị xã

              Sinh năm: 1978

              Quê quán: Xã Xuân Khê – huyện  Lý Nhân

              Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học QS

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 503

              Email: ngoviethung.dt@hanam.gov.vn

    6. Ông Nguyễn Xuân Hòa

              Chức vụ: Trưởng Công an Thị xã

              Sinh năm: 1976

              Quê quán: Xã Tân Thanh – huyện Thanh Liêm

              Trình độ chuyên môn: ĐH ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    7. Ông Nguyễn Văn Khuyến

              Chức vụ:Trưởng phòng LĐTB&XH

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: phường Yên Bắc  - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản trị kinh doanh

                                                   Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Email: nguyenvankhuyen@hanam.gov.vn

     8. Ông Phạm Huy Hoàng 
              Chức vụ: Trưởng phòng Văn hóa và thông tin
              Sinh năm: 1974
              Quê quán: phường  Hòa Mạc - thị xã  Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: ĐH ngành Quản trị kinh doanh

                                                  Thạc sỹ - Quản lý kinh tế 

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 122

              Email: phamhuyhoang@hanam.gov.vn

    9. Ông Phạm Văn Thập 

              Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế thị xã  
              Sinh năm: 1975

              Quê quán: xã Tiên Nội - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp ngành Kinh tế nông nghiệp

                                                  Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Email: phamvanthap@hanam.gov.vn

   10. Bà Nguyễn Khánh Thơ 

              Chức vụ: Chánh thanh tra thị xã

              Sinh năm: 1978 

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã  Duy Tiên 

              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 280

              Email: nguyenkhanhtho@hanam.gov.vn  

     11. Ông Nguyễn Mạnh Đạt

              Chức vụ: Trưởng phòng TNMT thị xã

              Sinh năm: 1978

              Quê quán: xã Hoàng Đông - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Kinh doanh nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Email: nguyenmanhdat@hanam.gov.vn  

    12. Ông Trần Hữu Thắng

              Chức vụ: Trưởng phòng Y tế thị xã

              Sinh năm: 1975

              Quê quán: xã Tiên nội – thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học BS chuyên khoa I

              Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

              Email: tranhuuthang@hanam.gov.vn  ​