Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Giới thiệu chung Thông tin người phát ngôn  
Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

IMG_1036.jpg

I. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí UBND thị xã Duy Tiên

1. Người phát ngôn

Họ và tên: Ngô Văn Liên

Chức vụ: Chủ tịch UBND thị xã

Số điện thoại: 

Email: ngovanlien@hanam.gov.vn

 

2. Người cung cấp thông tin

Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã

Số điện thoại: 

Email: nguyenthanhbinh.dt@hanam.gov.vn

Địa chỉ liên hệ: Phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

ĐT: 0226 3830 013​

II. Người cung cấp thông tin UBND các phường, xã

1. UBND phường Bạch Thượng

ĐT: 0226 3830 174

Email: ubndxabachthuong.dt@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Bùi Đức Long

Điện thoại: 0982386167

Email: buiduclong.dt@hanam.gov.vn

 

2. UBND phường Châu Giang

ĐT: 0226 3830 161

Email: ubndxachaugiang.dt@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Nguyễn Văn Thất

ĐT: 0984038369

Email: nguyenvanthat.dt@hanam.gov.vn

 

3. UBND phường Duy Minh

ĐT: 0226 3835 180

Email: ubndxaduyminh.dt@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Nguyễn Văn Khâm

ĐT: 0942980525

Email: nguyenvankham.dt@hanam.gov.vn

 

4. UBND phường Duy Hải

ĐT: 0226 3835 167

Email: ubndxaduyhai.dt@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Vũ Đức Tâm

ĐT: 0836177898

Email: vuductam.dt@hanam.gov.vn

 

5. UBND phường Đồng Văn

ĐT: 0226 3835 159

Email: ubndttdongvan.dt@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Đỗ Xuân Thủy

ĐT: 0989032886

Email: doxuanthuy.dt@hanam.gov.vn

6. UBND phường Hòa Mạc

ĐT: 0226 3830 169

Email: ubndtthoamac.dt@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Nguyễn Văn Xanh

Điện thoại: 0978822355

Email: nguyenvanxanh.dt@hanam.gov.vn

 

7. UBND phường Hoàng Đông

ĐT: 0226 3835 164

Email: ubndxahoangdong.dt@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Đỗ Văn Tấn

ĐT: 0917905099

Email: dovantan.dt@hanam.gov.vn

 

8. UBND phường Tiên Nội

ĐT: 0226 3830 204

Email: ubndxatiennoi.dt@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Vũ Tân Dậu

ĐT: 0968127058

Email: vutandau.dt@hanam.gov.vn

 

9. UBND phường Yên Bắc

ĐT: 0226 3830 155

Email: ubndxayenbac.dt@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Nguyễn Xuân Tình

ĐT: 0934664019

Email: nguyenxuantinh.dt@hanam.gov.vn

 

10. UBND xã Chuyên Ngoại

ĐT: 0226 3830 156

Email: ubndxachuyenngoai.dt@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Nguyễn Văn Mai

ĐT: 0912178565

Email: nguyenvanmai.dt@hanam.gov.vn

 

11. UBND xã Mộc Bắc

ĐT: 0226 3833 178

Email: ubndxamocbac.dt@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Trần Hồng Thanh

ĐT: 0987859665

Email: tranhongthanh.dt@hanam.gov.vn

 

12. UBND xã Mộc Nam

ĐT: 0226 3833 210

Email: ubndxamocnam.dt@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Nguyễn Mạnh Trinh

ĐT: 0912992519

Email: nguyenmanhtrinh.dt@hanam.gov.vn

 

13. UBND xã Tiên Ngoại

ĐT: 02263.879.473

Email: ubndxatienngoai.dt@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Trần Đức Ánh

ĐT: 0904693555

Email: tranducanh.dt@hanam.gov.vn

 

14. UBND xã Trác Văn

ĐT: 0226 3830 202

Email: ubndxatracvan.dt@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Nguyễn Văn Huân

ĐT: 0985033881

Email: nguyenvanhuan.dt@hanam.gov.vn

 

15. UBND xã Tiên Sơn

ĐT: 0226 3838 219

Email: ubndxatienson.dt@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Trần Kim Công

ĐT: 0917610493

Email: trankimcong.dt@hanam.gov.vn

 

16. UBND xã Yên Nam

ĐT: 0226 3838 176

Email: ubndxayennam.dt@hanam.gov.vn

Chủ tịch: Vũ Minh Phượng

ĐT: 0976148977

Email: vuminhphuong.dt@hanam.gov.vn