Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Giới thiệu chung Thông tin người phát ngôn  
Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người phát ngôn

Họ và tên: Ngô Văn Liên

Chức vụ: Chủ tịch UBND thị xã

Số điện thoại: 

Email: ngovanlien@hanam.gov.vn

2. Người được ủy quyền phát ngôn

Họ và tên: Trương Quốc Việt

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị xã

Số điện thoại: 

Email: truongquocviet@hanam.gov.vn

3. Người cung cấp thông tin

Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã

Số điện thoại: 

Email: nguyenthanhbinh.dt@hanam.gov.vn

Địa chỉ liên hệ: Phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam