Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham gia ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư DA: ĐTXD kiên cố hóa phần kênh phía Nam của kênh A48-25 t...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Tham gia ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư DA: ĐTXD kiên cố hóa phần kênh phía Nam của kênh A48-25 thuộc KCN Đồng Văn IUBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Công văn số 1340/UBND-KT Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

.

Thực hiện Công văn số 2753/SKHĐT-KTN ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư DA: ĐTXD kiên cố hóa phần kênh phía Nam của kênh A48-25 thuộc KCN Đồng Văn I.

Sau khi nghiên cứu Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư DA: ĐTXD kiên cố hóa phần kênh phía Nam của kênh A48-25 thuộc KCN Đồng Văn I, Uỷ ban nhân dân thị xã Duy Tiên tham gia một số ý kiến như sau:

1. Cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư DA: ĐTXD kiên cố hóa phần kênh phía Nam của kênh A48-25 thuộc KCN Đồng Văn I.

2. Phần đề nghị

Để đảm bảo tuân thủ quy định hệ thống kênh và tên kênh theo quy định, điều chỉnh các cụm từ: “Kênh A48-25" thành “kênh A4-8-25", “ kênh A46" thành “kênh A4-6", “ kênh A48" thành “kênh A4-8".

Trên đây là một số ý kiến tham gia thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư DA: ĐTXD kiên cố hóa phần kênh phía Nam của kênh A48-25 thuộc KCN Đồng Văn I. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.