Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật (PTKT) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Quốc phòng - Quân sự (03 thủ tục)  
Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật (PTKT) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội

Trình tự thực hiện:

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi đưa phương tiện kỹ thuật hoạt động ngoài địa bàn của tỉnh hoặc từ khi làm xong thủ tục cầm cố, thế chấp, cầm giữ phương tiện kỹ thuật, chủ phương tiện kỹ thuật (hoặc người đại diện) phải trực tiếp đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã (nếu là cá nhân) và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện (nếu là cơ quan, tổ chức) để đăng ký phương tiện kỹ thuật tạm vắng.

- Cơ quan quân sự huyện kiểm tra và ghi tên Phương tiện kỹ thuật vào Sổ đăng ký Phương tiện kỹ thuật tạm vắng.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp (hoặc uỷ quyền) đến làm thủ tục đăng ký tại Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố

Hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy thông báo Phương tiện kỹ thuật tạm vắng có xác nhận của tổ chức (nếu là tổ chức), hoặc Ủy ban nhân dân xã (nếu là cá nhân)

- Sổ đăng ký Phương tiện kỹ thuật tạm vắng

* Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Thời hạn giải quyết: Trong ngày

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không

Kết quả thực hiện TTHC: Ghi tên Phương tiện kỹ thuật vào Sổ đăng ký Phương tiện kỹ thuật tạm vắng

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý TTHC:

- Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên năm 1996;

- Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 26/11/1999 của Chính phủ Quy định danh mục và chế độ thủ tục đăng ký, quản lý PTKT thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực quân đội;

- Nghị định số 44/2012/NĐ-CP ngày 18/05/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 26/11/1999 của Chính phủ Quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý PTKT thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực quân đội;

- Thông tư số 1036/2000/TT-BQP ngày 24/4/2000 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện việc đăng ký, thống kê báo cáo PTKT thuộc diện huy động bổ sung cho quân đội;

- Quyết định số 266/QĐ-TM ngày 26/4/2000 của BTTM về hệ thống mẫu biểu, sổ sách đăng ký, quản lý, báo cáo động viên quân đội.​