Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng ký lần đầu đối với chủ phương tiện kỹ thuật (PTKT) thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội là cơ quan, tổ chức

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Quốc phòng - Quân sự (03 thủ tục)  
Đăng ký lần đầu đối với chủ phương tiện kỹ thuật (PTKT) thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội là cơ quan, tổ chức

Trình tự thực hiện:

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm lập phiếu đăng ký cho từng phương tiện kỹ thuật, tổng hợp vào sổ đăng ký phương tiện kỹ thuật, báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện nơi cơ quan, tổ chức đóng trụ sở. 

- Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn; tiếp nhận và quản lý số lượng, chất lượng, chủng loại phương tiện kỹ thuật do người đứng đầu cơ quan, tổ chức báo cáo. Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện kỹ thuật cho người đứng đầu các cơ quan, tổ chức có phương tiện kỹ thuật trong diện phải đăng ký.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp đến làm thủ tục đăng ký tại Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố

Hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu phương tiện kỹ thuật

- Sổ đăng ký phương tiện kỹ thuật

- Phiếu đăng ký phương tiện kỹ thuật

* Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Thời hạn giải quyết: Trong ngày

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không

Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý TTHC:

- Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên năm 1996;

- Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 26/11/1999 của Chính phủ Quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý PTKT thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực quân đội;

- Nghị định số 44/2012/NĐ-CP ngày 18/05/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 26/11/1999 của Chính phủ Quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý PTKT thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực quân đội;

- Thông tư số 1036/2000/TT-BQP ngày 24/4/2000 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện việc đăng ký, thống kê báo cáo PTKT thuộc diện huy động bổ sung cho quân đội;

- Quyết định số 266/QĐ-TM ngày 26/4/2000 của BTTM về hệ thống mẫu biểu, sổ sách đăng ký, quản lý, báo cáo động viên quân đội.​