Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Thông tin & Truyền thông (06 thủ tục)  
Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Trình tự thực hiện

- Cơ sở dịch vụ photocopy phải thực hiện khai báo hoạt động với UBND cấp huyện chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ: motcua.hanam.gov.vn.

Trường hợp khai báo trực tuyến, người yêu cầu chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ này. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.

- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

- Hồ sơ sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, người tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.

- Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy thông tin đầy đủ và phù hợp, người tiếp nhận chuyển hồ sơ đến Phòng văn hóa và Thông tin để cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản.

Cách thức thực hiện:Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến

Hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy theo mẫu 16 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng văn hóa và Thông tin

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng văn hóa và Thông tin

Kết quả thực hiện TTHC: Thông tin được cập nhật

Phí, lệ phí: Chưa quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy theo mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTTngày 06 tháng 03 năm 2015 của Bộ Thông tin và truyền thông.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Mẫu 16.doc