Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Định mức giờ chuẩn giảng dạy với giảng viên đào tạo, bồi dưỡng công chức

Thông tin Kinh tế xã hội  
Định mức giờ chuẩn giảng dạy với giảng viên đào tạo, bồi dưỡng công chức
Thông tư 03/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và định mức giờ chuẩn giảng dạy đối với giảng viên trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.


 Định mức giờ chuẩn giảng dạy với giảng viên đào tạo, bồi dưỡng công chức  - Ảnh 1.


Theo Thông tư quy định, thời gian làm việc của giảng viên thực hiện theo chế độ làm việc 40 giờ trong một tuần.

Tổng thời gian làm việc của giảng viên trong một năm để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập, bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác là 1.760 giờ sau khi trừ số ngày nghỉ theo quy định.

Giờ chuẩn giảng dạy là đơn vị thời gian quy đổi từ số giờ lao động cần thiết để hoàn thành một khối lượng công việc nhất định thuộc nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên tương đương với một tiết giảng lý thuyết, thực hành trên lớp (hoặc giảng dạy từ xa), bao gồm thời gian lao động cần thiết trước, trong và sau tiết giảng.

Thời gian giảng dạy trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được tính bằng giờ chuẩn giảng dạy, trong đó một tiết (45 phút) giảng bài, thảo luận trực tiếp trên lớp (hoặc giảng dạy từ xa) được tính bằng một giờ chuẩn giảng dạy và được quy định cụ thể tại Điều 19 Thông tư này.

Khung định mức giờ chuẩn giảng dạy trong một năm:

a) Giảng viên tập sự: Tối đa 90 giờ chuẩn.

b) Giảng viên: 270 giờ chuẩn.

c) Giảng viên chính: 290 giờ chuẩn.

d) Giảng viên cao cấp: 310 giờ chuẩn.

đ) Giờ chuẩn trực tiếp lên lớp của các chức danh giảng viên quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản này chiếm tối thiểu 50% định mức quy định tương ứng.

Thủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quy định cụ thể định mức giờ chuẩn cho từng giảng viên, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị nhưng không cao hơn hoặc thấp hơn 15% so với định mức giờ chuẩn.

Định mức giờ chuẩn giảng dạy đối với giảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc kiêm nhiệm công tác đảng, đoàn thể

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định rõ định mức giờ chuẩn giảng dạy đối với giảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc kiêm nhiệm công tác đảng, đoàn thể.

Giảng viên được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc kiêm nhiệm công tác đảng, đoàn thể thực hiện giảng dạy theo khung định mức giờ chuẩn dưới đây:

Chức danhTỷ lệ % định mức giờ chuẩn
Giám đốc, Hiệu trưởng15% - 20%
Phó Giám đốc, Phó Hiệu trưởng20% - 25%
Trưởng phòng và tương đương25% - 30%
Phó Trưởng phòng và tương đương30% - 35%
Trưởng khoa và tương đương75% - 80%
Phó Trưởng khoa và tương đương80% - 85%
Bí thư đảng ủy, Chủ tịch công đoàn55% - 60%
Phó Bí thư đảng ủy, Phó Chủ tịch công đoàn, Trưởng Ban thanh tra nhân dân, Trưởng Ban nữ công, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Bí thư chi đoàn, Tổ trưởng Thanh tra đào tạo, bồi dưỡng và các chức danh tương đương60% - 65%
Phó Bí thư chi đoàn85% - 90%


Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2023.


Nguồn tin: Chinhphu.vn
Chinhphu.vn