Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng ký tham gia Đề án “Chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025” gửi Ủy ban nh...

Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học, nhiệm vụ khoa học, đề án, kế hoạch  
Đăng ký tham gia Đề án “Chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025” gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn​
Ngày 24/5/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số 468/UBND-KT Đăng ký tham gia Đề án “Chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025” gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam;  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn​
Nội dung Công văn số 468/UBND-KT cụ thể như sau:

Thực hiện Văn bản số 1250/UBND-NN&TNMT ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đăng ký tham gia Đề án “Chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025";

Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên đăng ký xã Mộc Bắc (xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020) tham gia Đề án “Chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025".

Trân trọng đăng ký./.


Tải toàn văn Công văn số 468/UBND-KT: Tải tại đây.pdf