Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch Công Tác của UBND thị xã  
03/01/2024
Ngày 03/01/2024, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 01/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân năm 2024
02/01/2024
Ngày 02 tháng 01 năm 2024, Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND Về việc Ban hành Chương trình công tác năm 2024 của UBND thị xã
05/11/2023
Chương trình công tác tháng 11 năm 2021 của UBND thị xã Duy Tiên
09/10/2023
Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 107/TB-UBND về giờ làm việc mùa đông tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã
30/01/2023
Ngày 27/01/2023, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Chương trình công tác tháng 02/2023
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page