Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thị xã Duy Tiên
Ngày 11/8/2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND về Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy; mức hỗ trợ người làm công tác cai nghiện ma túy
Ngày 10/8/2023 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND về Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hà Nam
Ngày 17/7/2023 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 08/6/2023 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng hệ thống thu điện tử công vụ tỉnh Hà Nam