Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn phòng và các ban XD Đảng

Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy  
Văn phòng và các ban XD Đảng

1.VĂN PHÒNG THỊ  UỶ

Điện thoại: 0226 3830 036

    1.1 Ông Trần Hạng Vũ 
               Chức vụ : Chánh văn phòng Thị ủy
               Sinh năm: 1977
               Quê quán : Phường Duy Hải - thị xã Duy Tiên
               Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, ngành Tư pháp- Hành chính.
               Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

1. Bà Phạm Thị Thoa
               Chức vụ: Phó Chánh văn phòng Thị ủy

               Sinh năm: 1985

               Quê quán: Phường Châu Giang- thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: ĐH Báo chí

               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp


2. BAN TỔ CHỨC THỊ  UỶ

Điện thoại: 0226 3690 316
    2.1 Ông Phạm Văn Sơn

               Chức vụ:  Trưởng ban
               Sinh năm: 1964

               Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã  Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học Bách khoa

               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

   2.2  Bà Nguyễn Thị Tố Uyên 
              Chức vụ: Phó trưởng ban
              Sinh năm: 1982
              Quê quán: Xã Hoàng Đông – thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Quản lý đất đai
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
              Email: nguyenthitouyen@hanam.gov.vn

 

3. UỶ BAN KIỂM TRA THỊ  UỶ

Điện thoại: 0226 3690 318

    3.1  Ông Vũ Kiên

              Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT Thị ủy

              Sinh năm: 1976
              Quê quán: phường Châu Giang – thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: ĐH – Chuyên ngành Tài chính; công tác kiểm tra

                                               Thạc sỹ Quản lý kinh tế

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0226 3690 318

              Email: vukien.dt@hanam.gov.vn

   3.2 Bà Lưu Thị Hương Lan

              Chức vụ: Phó Chủ nhiệm

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: phường Châu Giang - thị xã  Duy Tiên  

              Trình độ chuyên môn: Đại học Thương mại

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp    

 

4. BAN TUYÊN GIÁO THỊ  UỶ

Điện thoại: 0226 3690 317

     4.1 Ông Nguyễn Anh Tuấn

               Chức vụ:  Trưởng ban Tuyên giáo

               Sinh năm: 1967

               Quê quán: phường Yên Bắc - thị xã  Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp I

               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    4.2 Bà Đinh Thị Minh Thuận

               Chức vụ: Phó trưởng Ban tuyên giáo

               Sinh năm: 1980

               Quê quán: xã Liên Sơn - thị xã  Gia Viễn – Tỉnh Ninh Bình

               Trình độ chuyên môn: ĐH - Lịch sử

               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    4.3 Ông Phạm Hồng Thắng

              Chức vụ: Phó trưởng Ban tuyên giáo

              Sinh năm: 1976

              Quê quán: Xã Tiên Tân – Thành phố Phủ Lý

              Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế - Chính trị

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

5. BAN DÂN VẬN THỊ  UỶ

Điện thoại: 0226 3830 095

    5.1 Ông Trần Đình Tiến

             Chức vụ: Trưởng Ban

             Sinh năm: 1968
             Quê quán: xã Châu Sơn - thị xã  Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: ĐH Ngoại ngữ

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Điện thoại: 0226 3830 726

             Email: trandinhtien@hanam.gov.vn