Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 1979/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất...

Giới thiệu chung Định hướng phát triển  
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 1979/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Duy Tiên
Nội dung của Quyết định này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Duy Tiên, với các nội dung cụ thể sau:

 

- Điều chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Duy Tiên:
 

Địa điểmDiện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (ha)

 

 

 

Diện tích theo
Quyết định số
604/QĐ-UBND
ngày 27/3/2020

 

 

 

Diện tích điều
chỉnh (tăng +;
giảm -)

 

 

 

Diện tích sau
điều chỉnh

 

 

 

Các đơn vị điều chỉnh

 

 

 

626,22

 

 

 

38,00

 

 

 

664,22

Phường Châu Giang55,85+ 29,2085,05
Phường Yên Bắc206,67-12,70193,97
Phường Hoàng Đông113,42-2,00111,42
Phường Tiên Nội102,60- 3,3099,30
Phường Bạch Thượng118,26-28,4089,86
Phường Duy Hải28,09+13,6041,69
Xã Chuyên Ngoại1,33+41,642,93


Lý do điều chỉnh: do thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam: số 703/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Duy Tiên; số 542/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 bổ sung,điều chỉnh dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Duy Tiên; số 910/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam bổ sung, điều chỉnh dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Duy Tiên; số 1275/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 bổ sung, điều chỉnh dự án trong điều chỉnh quyhoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Duy Tiên có sự thay đổi chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất lúa tại các xã, phường. 

- Các chỉ tiêu sử dụng đất còn lại không thay đổi, thực hiện theo Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Duy Tiên.


Theo Quyết định này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam giao Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên:

- Thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt theo quy định.

- Tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, trường hợp có bất cập thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để quyết định điều chỉnh cho phù hợp./.Hoàng Hồng (TH)