Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định về việc điều chỉnh dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Duy Tiên

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định về việc điều chỉnh dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Duy Tiên
Ngày 18/12/2019, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 2777/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Duy Tiên

Dưới đây là toàn văn Quyết định số 2777/QĐ-UBND của UBND tỉnh: Tải tại đây
duytien.gov.vn