Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn về Quan tâm thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp ...

UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn về Quan tâm thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Trác Văn, thị xã Duy Tiên
Ngày 20/01/2022, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số 36/UBND-QLĐT về quan tâm thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Trác Văn, thị xã Duy Tiên gửi Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Đông Dương; Các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm

   

Nội dung công văn cụ thể như sau:

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP; số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;         

Căn cứ Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông báo số 218-TB/TU ngày 02/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam và Văn bản số 3079/UBND-TH ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030,

Căn cứ Văn bản số 7417/BCT-CTĐP ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Bộ Công thương về việc phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Văn bản số 1721/SCT-QLCN ngày 29/11/2021 của Sở Công thương Hà Nam v/v công khai phương án phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Thông báo số 06/TB-UBND ngày 19/01/2022 của UBND thị xã Duy Tiên v/v thông báo mời quan tâm dự án đầu tư: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Trác Văn;

Căn cứ Văn bản số 08/ĐD-CCN/2022 ngày 20/01/2022 của Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Đông Dương v/v đăng ký chủ đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Trác Văn,

Ngày 20/01/2022, UBND thị xã Duy Tiên nhận được đơn đăng ký chủ đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Trác Văn của Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Đông Dương với các nội dung chính như sau:

- Tên nhà đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Đông Dương.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0700857079, do phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp đăng ký lần đầu ngày 26/11/2021;

+ Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, đường Võ Văn Kiệt, tổ dân phố Thần Nữ, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam;

+ Người đại diện theo pháp luật: Bà Tạ Thị Xuyến; Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc; Sinh ngày 05/02/1983; Căn cước công dân số 035183001771 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 24/6/2021.

Để có cơ sở trình các Sở ngành thẩm định, UBND tỉnh Hà Nam quyết định thành lập Cụm công nghiệp Trác Văn, UBND thị xã Duy Tiên đề nghị Công ty cổ phần hạ tầng Hà Nam, các doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm lập Hồ sơ báo cáo đầu tư thành lập Cụm công nghiệp Trác Văn theo quy định của pháp luật, thành phần hồ sơ gồm có:

+ Dự thảo Tờ trình đề nghị thành lập Cụm công nghiệp Trác Văn;

+ Đơn đề nghị đăng ký làm chủ đầu tư và 08 bộ Báo cáo đầu tư thành lập Cụm công nghiệp Trác Văn (trong đó có ít nhất 02 bộ hồ sơ gốc);

+ Bản sao giấy chứng nhận hoặc tài liệu minh chứng tư cách pháp nhân;

+ Bản sao một trong các tài liệu: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của chủ đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết  hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của chủ đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của chủ đầu tư;

+ Các văn bản, tài liệu liên quan khác.

* Thời điểm hết hạn hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 16h00 ngày 27/01/2022.

* Thông tin liên hệ:

- UBND thị xã Duy Tiên. Địa chỉ: Số 01, đường Lý Nhân Tông, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

- Số điện thoại: 0226 3830 013.

- Số fax: 0226 3832 280.

* Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Tại phòng Quản lý đô thị thị xã Duy Tiên.

UBND thị xã Duy Tiên thông báo để Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Đông Dương, các doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm phối hợp thực hiện./.


 Dưới đây là toàn văn công văn số 36/UBND-QLĐT :   Tải tại đây

 

VP