Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm chính trị thị xã Duy Tiên khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp khóa I năm 2023

Thông tin Kinh tế xã hội  
Trung tâm chính trị thị xã Duy Tiên khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp khóa I năm 2023
Trung tâm chính trị thị xã Duy Tiên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp khóa 1 năm 2023.

 
Quang cảnh hội nghị


Trong thời gian 8 ngày, 36 đảng viên mới kết nạp thuộc 18 tổ chức cơ sở đảng của đảng bộ thị xã được nghiên cứu 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển KT – XH của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế;  Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.


Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã phát biểu khai mạc lớp học


Trong quá trình học, các đảng viên có buổi tham quan thực tế dâng hương tại nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, ở tổ dân phố Lũng Xuyên, phường Yên Bắc. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới kết nạp nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng phương hướng phấn đấu để sớm được chuyển đảng viên chính thức./.Thùy Hương – Quanh Hiếu