Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trích yếu Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị xã tại ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Trích yếu Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị xã tại Hội nghị triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã
Dưới đây là toàn văn: Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị xã tại Hội nghị triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã​: TBKL số 30.pdf