Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến hết ngày 15/3/2023

Xin ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật  
Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến hết ngày 15/3/2023
Chiều 8/2, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 676/KH-MTTW-BTT về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Theo đó, có 3 hình thức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật này.
Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến hết ngày 15/3/2023  

Nội dung kế hoạch nêu rõ, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống Mặt trận và toàn dân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai và và thi hành Luật Đất đai

Bởi vậy, việc tổ chức phải được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm theo đúng phương thức tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ đó, tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan các ý kiến đóng góp của nhân dân để phản ánh kịp thời đến Chính phủ (qua Bộ Tài nguyên và Môi trường) và các cơ quan liên quan.

Đối tượng lấy ý kiến gồm các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên; các chuyên gia, nhà khoa học, các Hội đồng Tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


Cụ thể, các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ tập trung vào 7 nội dung: các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận sẽ tập trung vào 12 nội dung gồm: giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; việc sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận quyền sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất cụ thể; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; chế độ sử dụng đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp; chính sách đất đai đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động.


Các chuyên gia, nhà khoa học, các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung vào 9 nội dung: phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; về đất tôn giáo; các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.


Theo Kế hoạch, có 3 hình thức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ nhất, góp ý kiến trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến. Ý kiến góp ý gửi về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo địa chỉ số 46 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: gopyluatdatdai.mttq@gmail.com.

Hai là, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm (gọi chung là hội nghị) do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định phù hợp với các nội dung góp ý và đối tượng tham gia.


Ba là, đối với các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tâm huyết, muốn tham gia góp ý kiến nhưng do điều kiện cụ thể không tham gia được hội nghị, hội thảo, khó khăn trong việc viết thành văn bản thì thông tin đến Ban Dân chủ-Pháp luật để cử cán bộ lắng nghe, ghi chép ý kiến tâm huyết của các vị để tập hợp, phản ánh với cơ quan có thẩm quyền.


Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 3/1/2023 đến hết ngày 15/3/2023.


Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các tổ chức chính trị-xã hội chủ trì nghiên cứu, tổ chức việc lấy ý kiến các tầng lớp Nhân dân, hội viên, đoàn viên...


Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ hoàn thành báo cáo gửi Chính phủ trước ngày 20/3/2023…

Nguồn tin: nhandan.vn