Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiêu chí thi đua và phương thức đánh giá, chấm điểm bình xét khen thưởng năm 2021 của Hội đồng thi đua khen thưởng - ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà Nước của cơ quan  
Tiêu chí thi đua và phương thức đánh giá, chấm điểm bình xét khen thưởng năm 2021 của Hội đồng thi đua khen thưởng - UBND thị xã Duy Tiên
Ngày 10/6/2021, Hội đồng thi đua khen thưởng – UBND thị xã Duy Tiên ban hành Tiêu chí thi đua và phương thức đánh giá, chấm điểm bình xét khen thưởng năm 2021
Tải toàn văn  Tiêu chí thi đua và phương thức đánh giá, chấm điểm bình xét khen thưởng năm 2021: Tải tại đây.pdf
Tin liên quan