Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục trả tiền, giấy tờ, tài sản cho phạm nhân là người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại Nhà tạm gi...

Thông tin cần biết  
Thủ tục trả tiền, giấy tờ, tài sản cho phạm nhân là người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại Nhà tạm giữ (cơ quan Thi hành án hình sự công an cấp huyện)

Trình tự thực hiện:

- Chấp hành viên gửi thông báo, quyết định về việc nhận lại tiền, tài sản cho người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù thông qua Công an cấp huyện

- Trường hợp 1: Phạm nhân là người được thi hành án có đơn đề nghị được nhận tiền, giấy tờ, tài sản tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện Nhà tạm giữ Công an cấp huyện thông báo cho cơ quan THADS về việc phạm nhân có đơn đề nghị được nhận tiền, giấy tờ, tài sản tại Nhà tạm giữ. Cơ quan THADS gửi tiền hoặc giấy tờ cho Nhà tạm giữ Công an cấp huyện để Nhà tạm giữ trả tiền, giấy tờ cho phạm nhân. Nhà tạm giữ Công an cấp huyện trả tiền, giấy tờ cho phạm nhân, lập Phiếu chi tiền hoặc Biên bản trả lại giấy tờ và gửi cho cơ quan THADS.

Đối với tài sản, Chấp hành viên đề nghị trích xuất phạm nhân và giao trực tiếp cho phạm nhân tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện

- Trường hợp 2: Phạm nhân là người được thi hành án có giấy ủy quyền cho người khác nhận thay tiền, giấy tờ, tài sản. Nhà tạm giữ Công an cấp huyện xác nhận vào giấy ủy quyền và gửi giấy ủy quyền cho người được ủy quyền. Người được ủy quyền gửi giấy ủy quyền cho cơ quan THADS. Cơ quan THADS trả tiền, giấy tờ, tài sản cho người được ủy quyền nhận tiền, giấy tờ.

- Trường hợp 3: Phạm nhân là người được thi hành án từ chối nhận lại tiền, tài sản. Nhà tạm giữ Công an cấp huyện xác nhận vào văn bản từ chối nhận lại tiền, tài sản và gửi cho Cơ quan THADS để cơ quan THADS xử lý tiền, tài sản theo quy định của pháp luật.

Cách thức thực hiện:

- Việc phạm nhân đề nghị hoặc ủy quyền hoặc từ chối nhận tiền hoặc giấy tờ được thực hiện trực tiếp tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện.

- Việc các cơ quan thông báo cho nhau được thực hiện qua hệ thống thông tin hoặc bưu điện.

- Việc gửi tiền cho phạm nhân thực hiện qua tài khoản tạm gửi của Nhà tạm giữ; việc chuyển giấy tờ, giấy ủy quyền được thực hiện qua bưu điện; việc chuyển tài sản do Chấp hành viên trực tiếp thực hiện.

Hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị được nhận tiền, giấy tờ, tài sản tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện; hoặc giấy ủy quyền cho người khác nhận thay tiền, giấy tờ, tài sản; hoặc văn bản từ chối nhận lại tiền, tài sản.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

- Cơ quan THADS gửi thông báo, quyết định về việc nhận lại tiền, tài sản cho người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù thông qua Công an cấp huyện trong thời hạn 01 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Nhà tạm giữ Công an cấp huyện về việc tiếp nhận phạm nhân vào Nhà tạm giữ Công an cấp huyện

- Cơ quan THADS gửi tiền, giấy tờ cho Nhà tạm giữ Công an cấp huyện trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Nhà tạm giữ.

- Nhà tạm giữ Công an cấp huyện trả tiền, giấy tờ cho phạm nhân trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được tiền, giấy tờ do cơ quan THADS gửi.

Đối tượng thực hiện TTHC: Phạm nhân là người được thi hành án, hoặc người được phạm nhân ủy quyền.

Cơ quan thực hiện TTHC: Nhà tạm giữ Công an cấp huyện, Chi cục THADS.

Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không

Lệ phí: Chi phí cho việc gửi tiền, giấy tờ.

Kết quả thực hiện TTHC: Phiếu chi tiền hoặc Biên bản trả lại giấy tờ.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật THADS năm 2008;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS năm 2014;

- Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải THADS và trả tiền, giấy tờ cho người được THADS là phạm nhân.