Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự

Thông tin cần biết  
Thủ tục trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự

Trình tự thực hiện:

- Chi cục trưởng Chi cục THADS nghiên cứu, rà soát bản án, quyết định có nội dung tuyên trả lại tài sản cho đương sự, trả lại tiền tạm ứng án phí; ra quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự.

- Chấp hành viên thông báo cho đương sự thời gian, địa điểm nhận lại tiền, tài sản.

- Nếu đương sự không đến nhận tiền, tài sản thì xử lý như sau:

+ Đối với tiền, tài sản:

Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông báo mà đương sự không đến nhận tiền thì Chấp hành viên gửi số tiền đó theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn và thông báo cho đương sự.

Hết thời hạn 03 tháng, kể từ ngày được thông báo nhưng đương sự không đến nhận tài sản mà không có lý do chính đáng thì Chấp hành viên xử lý tài sản theo quy định tại các điều 98, 99 và 101 của Luật THADS và gửi số tiền thu được theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn, đồng thời thông báo cho đương sự.

Đối với tài sản không bán được hoặc bị hư hỏng không còn giá trị sử dụng thì Thủ trưởng cơ quan THADS phải ra quyết định tiêu huỷ và tổ chức tiêu huỷ tài sản theo quy định tại Điều 125 của Luật THADS.

Hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật mà đương sự vẫn không đến nhận số tiền đã được gửi tiết kiệm mà không có lý do chính đáng thì cơ quan THADS làm thủ tục sung quỹ nhà nước.

+ Đối với giấy tờ liên quan đến tài sản, nhân thân của đương sự:

Hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày thông báo nếu đương sự không đến nhận, Chấp hành viên làm thủ tục chuyển giao cho cơ quan đã ban hành giấy tờ đó xử lý theo quy định.

- Nếu đương sự từ chối nhận tiền Việt Nam, ngoại tệ bị hư hỏng không còn sử dụng được:

+ Trường hợp tiền bị hư hỏng không còn sử dụng được do lỗi của các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan THADS trong quá trình bảo quản thì cơ quan THADS đề nghị Ngân hàng nhà nước đổi tiền mới có giá trị tương đương để trả cho đương sự.

+ Trường hợp tiền bị hư hỏng không còn sử dụng được không do lỗi của các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan THADS thì cơ quan THADS giao cho Ngân hàng nhà nước xử lý theo quy định của pháp luật.

Cách thức thực hiện:

- Việc thông báo được thực hiện trực tiếp, qua bưu điện hoặc niêm yết công khai theo quy định tại Điều 39 Luật THADS.

- Việc đương sự nhận tiền, tài sản, giấy tờ được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan THADS hoặc thông qua bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ: Không (Hồ sơ do cơ quan THADS lập, đương sự không phải lập).

Thời hạn giải quyết:

- Đối với việc ra quyết định trả lại tiền, tài sản: 05 ngày, kể từ ngày Chi cục THADS nhận được bản án, quyết định.

- Đối với việc thông báo cho đương sự: 02 ngày, kể từ ngày có quyết định trả lại tiền, tài sản.

- Đối với việc trả lại tiền, tài sản cho đương sự: theo quy định tại Điều 126 Luật THADS.

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC: Chi cục THADS

Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không

Lệ phí: Không

Kết quả thực hiện TTHC:

- Quyết định trả lại tài sản, giấy tờ tạm giữ;

- Ghi nhận kết quả:

+ Trường hợp trả tiền cho đương sự: Phiếu chi tiền.

+ Trường hợp trả tài sản cho đương sự: Biên bản Giao, nhận tài sản thi hành án.

+ Trường hợp xử lý tiền, tài sản đương sự không nhận, tiền được sung quỹ nhà nước: Phiếu thu, Biên lai thu tiền nộp NSNN, Giấy nộp tiền vào NSNN.

+ Trường hợp tiêu hủy tài sản: Quyết định tiêu hủy tài sản, Biên bản tiêu hủy tang vật, tài sản.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Nếu đương sự (người được nhận tài sản) đồng thời là người phải thi hành nghĩa vụ trả tiền thì đương sự phải tự nguyện thi hành án; nếu không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên xử lý tiền, tài sản mà đương sự được nhận để thi hành án.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật THADS năm 2008;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS năm 2014.​