Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục trả lại tài sản trong hoạt động thi hành án dân sự

Bồi thường Nhà nước (12 thủ tục) Trong hoạt động thi hành án dân sự (05 thủ tục)  
Thủ tục trả lại tài sản trong hoạt động thi hành án dân sự

Trình tự thực hiện:

Tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu phải được tả lại ngay khi quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thi hành án dân sự

 Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Thông báo về việc trả lại tài sản.

- Biên bản có chữ ký của người nhận lại tài sản, đại diện cơ quan đã ra quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản, công chức được giao thực hiện việc trả lại tài sản và thủ kho nơi bảo quản tài sản.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ.

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC:

*Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan ra Quyết định hủy bỏ Quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản

*Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ quan ra Quyết định hủy bỏ Quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản

Kết quả thực hiện TTHC: Biên bản trả lại tài sản

Lệ phí: Không

Tên mẫu đơn: Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: Tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu phải được trả lại ngay khi quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12;

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.​