Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Bồi thường Nhà nước (12 thủ tục) Trong hoạt động thi hành án dân sự (05 thủ tục)  
Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Trình tự thực hiện:

Người thực hiện việc chuyển giao phải trực tiếp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại. Người bị thiệt hại phải ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường. Ngày ký nhận của người bị thiệt hại được tính là ngày nhận được quyết định giải quyết bồi thường.

Cách thức thực hiện: Người thực hiện việc chuyển giao thực hiện việc chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại thông qua Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người bị thiệt hại cư trú.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Quyết định giải quyết bồi thường;

- Biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Chưa quy định

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện;

- UBND cấp xã nơi cá nhân bị thiệt hại cư trú hoặc nơi tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở, trong trường hợp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường thông qua UBND cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường

Lệ phí: Không

Tên mẫu đơn: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12;

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07/12/2015 thay thế Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP ngày 15/12/2011 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự​