Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục thị xã Duy Tiên nă...

Thông tin cần biết  
Thông báo kết quả điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục thị xã Duy Tiên năm 2022
Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022 thị xã Duy Tiên thông báo kết quả điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục thị xã Duy Tiên năm 2022
 Danh sách kết quả điểm thi tải tại đây

VP