Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO GIỜ LÀM VIỆC MÙA ĐÔNG

Thông tin cần biết  
THÔNG BÁO GIỜ LÀM VIỆC MÙA ĐÔNG
Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 107/TB-UBND về giờ làm việc mùa đông tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã

 
Giờ làm việc mùa đông tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã được thực hiện từ ngày 16/10/2023 đến hết ngày 15/4/2024.

Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./.

VP