Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị xã Duy Tiên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhi...

Thị xã Duy Tiên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày chủ nhật 23/5/2021, đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, chính vì vậy công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần vào thành công của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xác định rõ tầm quan trọng công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, các cấp ủy Đảng, Chính quyền từ thị xã đến cơ sở đã bám sát văn bản hướng dẫn của các cấp, thông qua nhiều hình thức, đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền miệng, trực quan, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng…

Hình ảnh tuyên truyền tại ngã Ba cầu Hòa Mạc, phường Hòa Mạc

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử thị xã đã giao Tiểu ban tuyên truyền của thị xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã. Theo nội dung kế hoạch, công tác tuyên truyền được tiến hành theo 3 đợt: Đợt I từ tháng 2 đến hết tháng 3 năm 2021, đợt II cao điểm từ tháng 4 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và đợt III sau khi kết thúc, công bố kết quả bầu cử.


Hình ảnh tuyên truyền bầu cử tại khu vực trung tâm Thị xã 

Công tác tuyên truyền được thực hiện tập trung tuyên truyền về Đảng, về Bác Hồ,  Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương; những đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước; tuyên truyền về vai trò, vị trí của Quốc hội khoá XV trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình hội nhập quốc tế trong thời kỳ đổi mới; Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của thị xã liên quan đến cuộc bầu cử để nhân dân và cử tri hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, từ đó thực hiện tốt quyền và trách nhiệm công dân, tích cực đi bầu cử. 


Hình ảnh trang hoàng tuyên truyền cho ngày bầu cử tại Tổ dân phố số 1, phường Hòa Mạc
Hình ảnh trang hoàng tuyên truyền cho ngày bầu cử tại Nhà văn hóa thôn Yên Lạc, xã Mộc Nam (ảnh Nguyễn Mạnh Trinh)

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tuyên truyền trên Đài truyền thanh từ thị xã tới cơ sở, tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của thị xã, lồng ghép qua các hội nghị, qua các tổ chức, đoàn thể - chính trị xã hội trong thị xã… Cùng với đó là tổ chức tuyên truyền bằng xe ô tô lưu động tới các xã, phường, nhiều địa phương đã chủ động tuyên truyền lưu động bằng xe máy đến các thôn, tổ dân phố, tuyên truyền qua hệ thống pa nô, áp phích, băng zôn, cờ hoa ... trên dọc các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh và các trục đường chính của các xã, phường và các khu vực trung tâm, tại các khu, điểm bỏ phiếu. Đến nay, toàn thị xã kẻ vẽ tuyên truyền được 518 khẩu hiệu tường; 1.115 pa nô cột điện; treo 708 băng zôn; Vi nhét 289; Cụm pano 64; Tranh cổ động 325, 14 cụm pa nô chân cột điện (hình tam giác) và 21.020 lượt cờ các loại…Hình ảnh tuyên truyền bằng xe ô tô lưu động tới các xã, phường trên địa bàn thị xã
(Ảnh Lê Bình)


Hình ảnh tuyên truyền bằng xe máy lưu động tới các tổ dân phố của phường Yên Bắc 
(ảnh Đoàn phường Yên Bắc)

Có thể nói, với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, công tác tuyên truyền đã và đang góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị xã Duy Tiên nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tích cực ủng hộ, nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn, bầu những người tiêu biểu, có đủ các yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia Quốc hội, HĐND các cấp, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân, động viên quần chúng nhân dân nêu cao ý thức, thái độ tích cực trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, để ngày bầu cử 23/5 thực sự là ngày hội của toàn dân./.Hoàng Hồng