Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND thị xã Duy Tiên

Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy  
HĐND thị xã Duy Tiên

I. THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ
    1. Ông Phạm Hồng Thanh 

              Chức vụ: Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã
              Sinh năm: 1966                                    

              Quê quán: phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ lợi – Chuyên ngành Thủy nông học
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Trình độ Quản lý Nhà nước: Đại học – Chuyên ngành Hành chính học

              Điện thoại: 0226 3830 123

              Email: phamhongthanh@hanam.gov.vn

    2. Ông Vũ Trí Thức

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND thị xã

              Sinh năm: 1971

              Quê quán: phường Yên Bắc - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ lợi – CN Thủy nông cải tạo đất

              Học hàm:  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại:

              Email: vutrithuc@hanam.gov.vn

II. ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ

    3. Ông Ngô Văn Liên

              Chức vụ: Phó bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: Xã An Hòa – huyện  Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp – Chuyên ngành Quản lý đất đai

              Học hàm:  Thạc sỹ: Quản lý Kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 097

              Email: ngovanlien@hanam.gov.vn

    4.  Bà Trịnh Thị Hằng

              Chức vụ: Phó bí thư thường trực Thị ủy

              Sinh năm: 1972
              Quê quán: xã Trác Văn - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: ĐH – Chuyên ngành Quản lý kinh tế
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0226 3690 319

              Email: trinhthihang@hanam.gov.vn

    5. Ông Nguyễn Quý Hùng

              Chức vụ: Phó chủ tịch UBND thị xã

              Sinh năm: 1980

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán

              Học hàm:  Thạc sỹ, Ngành Quản lý kinh tế           

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 131

              Email: nguyenquyhung@hanam.gov.vn 

     6. Ông Phạm Văn Sơn

              Chức vụ: Trưởng Ban tổ chức Thị ủy

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Bách khoa – CN Gia công áp lực
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 02263 830 349

              Email: sonphamvan686@gmail.com

     7. Ông Trần Đình Tiến

              Chức vụ: Trưởng Ban dân vận Thị ủy – Chủ tịch UBMTTQ thị xã

              Sinh năm: 1968                                    

              Quê quán: xã Châu Sơn - thị xã  Duy Tiên  

              Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ - CN tiếng Nga

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 726

              Email: trandinhtien@hanam.gov.vn  

     8. Ông Nguyễn Anh Tuấn

              Chức vụ:  Trưởng ban Tuyên giáo thị Ủy

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: phường Yên Bắc - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp I

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    9.  Ông Vũ Kiên

              Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT Thị ủy

              Sinh năm: 1976
              Quê quán: phường Châu Giang – thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: ĐH – Chuyên ngành Tài chính; công tác kiểm tra

              Học hàm:  Thạc sỹ Quản lý kinh tế

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0226 3690 318

              Email: vukien.dt@hanam.gov.vn

    10. Ông Chu Hồng Cử

              Chức vụ: Phó trưởng ban Dân vận Thị ủy

              Sinh năm: 1970                                    

              Quê quán: xã Đọi Sơn - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Lao động - Xã hội – CN Quản trị nhân lực

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 375

              Email: chuhongcu@hanam.gov.vn

    11. Ông Nguyễn Xuân Hòa

              Chức vụ: Trưởng Công an Thị xã

              Sinh năm: 1976

              Quê quán: Xã Tân Thanh – huyện Thanh Liêm

              Trình độ chuyên môn: ĐH ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    12. Ông Nguyễn Văn Vịnh
              Chức vụ: Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân
              Sinh năm: 1975
              Quê quán: Xã Liêm Túc – huyện Thanh Liêm – tỉnh Hà Nam 
              Trình độ chuyên môn: Đại học – ngành Luật 

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    13. Bà Chu Thị Hồng

              Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã

              Sinh năm: 1981                                 

              Quê quán: xã Tiên Sơn - thị xã  Duy Tiên   

              Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học XH&NV – CN Xã hội học

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 591

    14. Ông Nguyễn Văn Thạch

              Chức vụ: Giám đốc trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao 

              Sinh năm: 1984 

              Quê quán: phường Châu Giang - thị xã  Duy Tiên  

              Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi – CN Thiết kế công trình

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp    

    15.  Ông Nguyễn Quyết Tiến

             Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

             Sinh năm: 1970

             Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Email: nguyenquyettien@hanam.gov.vn
    16. Ông Trịnh Vũ Trung
             Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ thị xã
             Sinh năm: 1973
             Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: ĐH Tài chính
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
             Email: trinhvutrung@hanam.gov.vn

     17. Ông Phạm Văn Thập 

              Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế thị xã  
              Sinh năm: 1975

              Quê quán: xã Tiên Nội - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp – CN Kinh tế nông nghiệp

                                                  Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Email: phamvanthap@hanam.gov.vn

     18. Ông Vũ Mạnh Hải 
              Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã  
              Sinh năm; 1971
              Quê quán: phường Yên Bắc - thị xã  Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Thủy nông cải tạo đất
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Email: vumanhhai@hanam.gov.vn

    19. Ông Bùi Đình Thanh
              Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo thị xã
              Sinh năm: 1976
              Quê quán: xã Tiên Ngoại - thị xã Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm
                                                  Thạc sỹ - Quản lý giáo dục
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

   20.  Bà Nguyễn Khánh Thơ

             Chức vụ: Chánh thanh tra thị xã            

             Sinh năm: 1978

             Quê quán: Xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật
             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Email: nguyenkhanhtho@hanam.gov.vn 
    21. Ông Nguyễn Văn Tài

             Chức vụ: Phó Ban kinh tế - xã hội HĐND thị xã

             Sinh năm: 1977

             Quê quán: Xã Tiên Hiệp – Thành phố Phủ Lý

             Trình độ chuyên môn: Đại học Thể dục thể thao

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Điện thoại: 0226 3830 142

             Email: nguyenvantai@hanam.gov.vn

    22. Bà Trương Thị Hường 
              Chức vụ: Phó Ban Pháp chế HĐND thị xã
              Sinh năm: 1976
              Quê quán: thị xã  Thường Tín – Thành phố Hà Nội
              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Hà Nội
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0226 3830 636

              Email: truongthihuong@hanam.gov.vn 

    23. Bà Phạm Thị Tâm

               Chức vụ: Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã.

               Sinh năm: 1976

               Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học Công đoàn – Chuyên ngành Công tác xã hội
               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

    24. Vũ Thị Mai Hường

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã Yên Nam

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: xã Yên Nam - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

    25. Hoàng Lý Phương

              Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã Tiên Sơn

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: xã Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

    26. Trần Thị Huyền

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND phường Tiên Nội

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: Phường Tiên Nội - thị xã Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế, hành chính

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

    27. Nguyễn Duy Khiêm

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND phường Duy Minh

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: Phường Duy Minh - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

    28. Bà Phạm Thị Tiền Giang
              Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân thị xã
              Sinh năm: 1983
              Quê quán: Phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học NN, Đại học Luật    

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp    

    29. Ông Tống Văn Bính
              Chức vụ: Giám đốc HTX DV nông nghiệp xã Mộc Bắc
              Sinh năm: 1972
              Quê quán: xã Mộc Bắc - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học 

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp    

    30. Đại đức Thích Thiện Đạo
              Chức vụ: Phó trưởng Ban trị sự giáo hội phật giáo thị xã

                             Trụ trì chùa Khánh Long
              Sinh năm: 1975
              Quê quán: Phường Tiên Nội - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Học viện phật giáo 

              Trình độ lý luận chính trị:

    31. Bà Phan Thị Hữu
              Chức vụ: Nữ hộ sinh trạm y tế phường Đồng Văn
              Sinh năm: 1988
              Quê quán: Phường Duy Minh - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Cao đẳng 

              Trình độ lý luận chính trị:

    32. Bà Trần Thị Thanh Thoan
              Chức vụ: Giám đốc Cty CP sữa Hà Nam
              Sinh năm: 1986
              Quê quán: Xã Mộc Nam - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học – Ngành Kế toán 

              Trình độ lý luận chính trị:

    33. Bà Nguyễn Thị Thịnh
              Chức vụ: Giáo viên trường mầm non phường Hòa Mạc
              Sinh năm: 1987
              Quê quán: Xã Minh Tân – huyện Sóc Sơn – TP Hà Nội 
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp 

              Trình độ lý luận chính trị:​