Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND thị xã Duy Tiên nhiệm kỳ 2016-2021

Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy  
HĐND thị xã Duy Tiên nhiệm kỳ 2016-2021


I. THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ  KHOÁ XIX - NHIỆM KỲ 2016 - 2021
    1. Ông Phạm Hồng Thanh 

              Chức vụ: Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã
              Sinh năm: 1966                                    

              Quê quán: phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ lợi – Chuyên ngành Thủy nông học
                                                  Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA)

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Trình độ Quản lý Nhà nước: Đại học – Chuyên ngành Hành chính học

              Điện thoại: 0226 3830 123

              Email: phamhongthanh@hanam.gov.vn

    2. Ông Vũ Trí Thức

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND thị xã

              Sinh năm: 1971

              Quê quán: phường Yên Bắc - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ lợi – CN Thủy nông cải tạo đất

                                                   Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại:

              Email: vutrithuc@hanam.gov.vn

II. ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ  KHOÁ XIX - NHIỆM KỲ 2016 – 2021

    3. Ông Ngô Văn Liên

              Chức vụ: Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: Xã An Hòa – huyện  Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp – Chuyên ngành Quản lý đất đai

                                                   Thạc sỹ: Quản lý Kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 097

              Email: ngovanlien@hanam.gov.vn

    4.  Bà Trịnh Thị Hằng

               Chức vụ: Phó bí thư thường trực Thị ủy

               Sinh năm: 1972
               Quê quán: xã Trác Văn - thị xã  Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: ĐH – Chuyên ngành Quản lý kinh tế
                                                  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA)

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0226 3690 319

              Email: trinhthihang@hanam.gov.vn

     5. Ông Phạm Văn Sơn

              Chức vụ: Trưởng Ban tổ chức Thị ủy

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Bách khoa – CN Gia công áp lực
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0988 980 686

    6. Ông Chu Hồng Cử

              Chức vụ: Phó trưởng ban Dân vận Thị ủy

              Sinh năm: 1970                                    

              Quê quán: xã Đọi Sơn - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Lao động - Xã hội – CN Quản trị nhân lực

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 375

              Email: chuhongcu@hanam.gov.vn

    7. Ông Phạm Tiến Dũng 

              Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng BCHQS thị xã

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại – thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

              Điện thoại:

    8. Bà Chu Thị Hồng

              Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã

              Sinh năm: 1981                                 

              Quê quán: xã Tiên Sơn - thị xã  Duy Tiên   

              Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học XH&NV – CN Xã hội học

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 591

    9. Ông Nguyễn Văn Thạch

              Chức vụ: Bí thư thị đoàn 

              Sinh năm: 1984 

              Quê quán: phường Châu Giang - thị xã  Duy Tiên  

              Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi – CN Thiết kế công trình

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp    

    10. Ông Nguyễn Văn Khuyến

              Chức vụ:Trưởng phòng LĐTB&XH

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: phường Yên Bắc  - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Quản trị kinh doanh

                                                   Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    11. Ông Nguyễn Quý Hùng

              Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã

              Sinh năm: 1980

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán

                                                  Thạc sỹ, Ngành Quản lý kinh tế           

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 131

              Email: nguyenquyhung@hanam.gov.vn 

     12. Ông Trần Đình Tiến

              Chức vụ: Trưởng Ban dân vận Thị ủy – Chủ tịch UBMTTQ thị xã

              Sinh năm: 1968                                    

              Quê quán: xã Châu Sơn - thị xã  Duy Tiên  

              Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ - CN tiếng Nga

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 726

              Email: trandinhtien@hanam.gov.vn  

     13. Ông Phạm Văn Thập 

              Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế thị xã  
              Sinh năm: 1975

              Quê quán: xã Tiên Nội - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp – CN Kinh tế nông nghiệp

                                                  Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Email: phamvanthap@hanam.gov.vn

     14. Ông Vũ Mạnh Hải 
              Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã  
              Sinh năm; 1971
              Quê quán: phường Yên Bắc - thị xã  Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Thủy nông cải tạo đất
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Email: vumanhhai@hanam.gov.vn

    15. Ông Đinh Đức Cảnh

              Chức vụ: Chủ tịch hội nông dân

              Sinh năm: 1980

              Quê quán: phường Bạch Thượng - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

              Điện thoại: 0226 3830 592

    16. Ông Nguyễn Văn Tài

             Chức vụ: Phó Ban kinh tế - xã hội HĐND thị xã

             Sinh năm: 1977

             Quê quán: Xã Tiên Hiệp – Thành phố Phủ Lý

             Trình độ chuyên môn: Đại học Thể dục thể thao

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Điện thoại: 0226 3830 142

             Email: nguyenvantai@hanam.gov.vn

    17. Bà Trương Thị Hường 
              Chức vụ: Phó Ban Pháp chế HĐND thị xã
              Sinh năm: 1976
              Quê quán: thị xã  Thường Tín – Thành phố Hà Nội
              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Hà Nội
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0226 3830 636

              Email: truongthihuong@hanam.gov.vn 

    18. Ông Trương Khắc Hưng

              Chức vụ: Chuyên viên Thanh tra thị xã

              Sinh năm: 1978

              Quê quán: xã Đạo Lý – huyện Lý Nhân

              Trình độ chuyên môn: Đại học – Ngành Kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

              Điện thoại:

    19. Bà Trịnh Thị Hà

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã Hoàng Đông

              Sinh năm: 1968

              Quê quán: xã Châu Sơn - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp – Ngành Công tác xã hội

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

    20. Ông Lê Ngọc Quang

              Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Tiên Sơn

              Sinh năm: 1963

              Quê quán: xã Tiên Sơn - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế 

              Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

    21. Ông Lê Tuấn Thanh 

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND phường Châu Giang
              Sinh năm: 1965

              Quê quán: phường Châu Giang - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 161

    22.  Ông Bùi Văn Nguyên

              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường Yên Bắc

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: phường Yên Bắc – thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học – ngành Kinh tế nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

    23. Bà Nguyễn Thị Đào

              Chức vụ: Giáo viên trường THCS Nguyễn Hữu Tiến

              Sinh năm: 1981

              Quê quán: thị xã  Kiến An – TP Hải Phòng

              Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

              Trình độ lý luận chính trị:

    24. Bà Nguyễn Thị Việt Phương

              Chức vụ: Y sỹ Trạm y tế xã Mộc Nam

              Sinh năm: 1981

              Quê quán: xã Mộc Nam – thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp

              Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

    25.  Đại đức Thích Thanh Vũ

              Chức vụ: Trụ trì Chùa Long Đọi Sơn
              Sinh năm:1959

              Quê quán: xã Hoà Hậu – huyện  Lý Nhân

              Trình độ lý luận chuyên môn: Tu sỹ 
              Điện thoại: 0226 3838 430

    26. Ông Phạm Hồng Điệp

              Chức vụ: Hộ nông dân xã Trác Văn

              Sinh năm: 1983

              Quê quán: xã Trác Văn - thị xã  Duy Tiên​