Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ về diện tích đất để tách thành dự ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ về diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 24/02/2022, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số 127/ UBND-TNMT về việc Tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ về diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Duưới đây là toàn văn Công văn 127/ UBND-TNMT: Tải tại đây.pdf