Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham gia ý kiến Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tham gia ý kiến Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam
Ngày 08 tháng 9 năm 2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số 970/UBND-KT về việc Tham gia ý kiến Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam
Tải toàn văn Công văn số 970/UBND-KT​: Tải tại đây.pdf