Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham gia ý kiến Dự thảo Kế hoạch phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tham gia ý kiến Dự thảo Kế hoạch phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025
Ngày 22/2/2022, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số 122 /UBND-QLĐT Tham gia ý kiến Dự thảo Kế hoạch phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025
Duưới đây là toàn văn Công văn số 122 /UBND-QLĐT: Tải tại đây.pdf