Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thẩm định phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Tài chính (07 thủ tục)  
Thẩm định phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án

Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với các huyện chưa thành lập Trung tâm hành chính công) hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ: motcua.hanam.gov.vn.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến, chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ này. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.

- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

- Hồ sơ sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, người tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.

- Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy thông tin đầy đủ và phù hợp, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố xem xét, thẩm định hồ sơ. Trình UBND các huyện, thành phố quyết định phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án.

- Nhận kết quả:

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp tổ chức mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, tổ chức khi đến nhận kết quả mang theo bản gốc để đối chiếu với giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến

Hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

-  Văn bản đề nghị phê duyệt; quyết định đầu tư; quyết định phê duyệt dự toán công trình; quyết định thành lập BQLDA;

-  Bảng tính nguồn thu từ hoạt động quản lý dự án theo Mẫu số 01(i)/DT-QLDA;

-  Dự toán thu quản lý dự án theo Mẫu số 02/DT-QLDA.

-  Bảng tính lương năm theo Mẫu số 03/DT-QLDA;

- Quyết định phân công cán bộ, công chức, viên chức làm việc kiêm nhiệm, xác định tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc tại BQLDA.

-  Dự toán chi quản lý dự án năm theo Mẫu số 04/DT-QLDA.

* Số lượng hồ sơ: 01  (bộ)

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (quyết toán chi phí quản lý theo dự án: quyết toán một lần).

Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ đầu tư

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND các huyện, thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Bảng tính nguồn thu từ hoạt động quản lý dự án theo Mẫu số 01(i)/DT-QLDA;

- Dự toán thu quản lý dự án theo Mẫu số 02/DT-QLDA;

- Bảng tính lương năm theo Mẫu số 03/DT-QLDA;

- Dự toán chi quản lý dự án năm theo Mẫu số 04/DT-QLDA.

Phí, lệ phí: Không

Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:

-  Luật Xây dựng năm 2014;

- Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Mẫu số 01.doc

Mẫu số 02.doc

Mẫu số 03.doc

Mẫu số 04.doc