Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã Duy Tiên

Lịch tiếp dân  
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã Duy Tiên
Ngày 27/02/2023, Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã Duy Tiên
 Tải toàn văn Quyết định số 513/QĐ-UBND: Tại đây
VP