Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Ngày 24/11/2023, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 128/TB-UBND Thông báo công bố công khai Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Duy Tiên và kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 
Tải văn bản tại đây:

1. Thông báo số 128/TB-UBND ngày 24/11/2023 của UBND thị xã Duy Tiên Thông báo công bố công khai Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Duy Tiên: Tải tại đây

2. Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Tải tại đây pdf

 

VP 
VP