Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thị xã Duy Tiên

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thị xã Duy Tiên
UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thị xã Duy Tiên
Tải toàn văn Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 : Tải tại đây.pdf