Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy; mức hỗ trợ người làm công tá...

Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy; mức hỗ trợ người làm công tác cai nghiện ma túy
Ngày 11/8/2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND về Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy; mức hỗ trợ người làm công tác cai nghiện ma túy
Tải QTải tại đây.pdfuyết định số 41/2023/QĐ-UBND: