Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt phương án giá đất để đấu giá lại quyền sử dụng đất tại các phường: Bạch Thượng, Châu Giang, Đồng Văn và xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Giới thiệu chung Định hướng phát triển  
Phê duyệt phương án giá đất để đấu giá lại quyền sử dụng đất tại các phường: Bạch Thượng, Châu Giang, Đồng Văn và xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam


 Ngày 10/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 2306/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giá đất để đấu giá lại quyền sử dụng  đất tại các phường: Bạch Thượng, Châu Giang, Đồng Văn và xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Dưới đây là toàn văn Quyết định số 2306/QĐ-UBND: tải tại đây​.pdf