Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng tại xã Chu...

Giới thiệu chung Định hướng phát triển  
Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng tại xã Chuyên Ngoại, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên sang Nhà máy sản xuất các sản phẩm sau kính và xây dựng Nhà xưởng cho thuê tại phường Hòa Mạc và xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên
Ngày 20/7/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1426/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng tại xã Chuyên Ngoại, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên sang Nhà máy sản xuất các sản phẩm sau kính và xây dựng Nhà xưởng cho thuê tại phường Hòa Mạc và xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên
Tải toàn văn Quyết định Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng tại xã Chuyên Ngoại, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên sang Nhà máy sản xuất các sản phẩm sau kính và xây dựng Nhà xưởng cho thuê tại phường Hòa Mạc và xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên​: QĐ1426.pdf